Odśnieżanie parkingów, chodników, placów, boisk sportowych dachów płaskich i spadzistych

Firma KLEKOT zajmuje się odśnieżaniem podjazdów, parkingów, chodników , placów i boisk sportowych na terenie Wałcza i okolic.  Mamy doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania prac na wysokościach.  Odśnieżamy dachy płaskie i spadziste, tarasy, patia, balkony oraz usuwamy nawisy zalegającego śniegu i sople. Poza odśnieżaniem oferujemy również usługę wywozu śniegu. Dodatkowo proponujemy usługę posypywania piaskiem i solą.

  • odśnieżanie dachów (wraz z usuwaniem sopli lodu i nawisów śnieżnych),
  • odśnieżanie dróg,
  • odśnieżanie chodników,
  • odśnieżanie centrów handlowych,
  • odśnieżanie hal fabrycznych,
  • odśnieżanie placów manewrowych,
  • odśnieżanie terenów osiedlowych
  • odśnieżanie parkingów.

Odśnieżanie parkingów, chodników , placów, boisk sportowych dachów płaskich i spadzistych

Swoją ofertę kierujemy zarówno do klientów prywatnych, jak i instytucji publicznych, osiedli mieszkaniowych, szkół czy marketów,  chcących utrzymać zimą swoje otoczenie wolne od zasp czy błota pośniegowego. Zapraszamy do współpracy, gwarantując ze swej strony solidność i terminowość wykonania usługi.

Obowiązek utrzymania czystości na chodnikach nie należy do zadań gminy a do właścicieli przyległych nieruchomości. I to właśnie oni ponoszą odpowiedzialność za uprzątnięcie śniegu z chodników a także za ewentualne wypadki jakie mogą mieć miejsce na skutek nie odśnieżenia chodnika. Warto również wiedzieć, że gmina nie pokrywa wydatków na narzędzia niezbędne do odśnieżania, jak również kosztów poniesionych na zakup soli i piasku do posypywania chodników.

Odśnieżanie parkingów, chodników , placów, boisk sportowych dachów płaskich i spadzistych

 Kwestię tą reguluje ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dziennik Ustaw z 1996 roku, pozycja 131, numer 622. Obowiązki właścicieli nieruchomości wprowadza rozdział 3 ustawy, w szczególności art. 5:  Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:  4) oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.  Za nie wykonywanie obowiązków z art. 5 ust. 1 ustawy grozi kara grzywny.

Odśnieżanie dachów

Śnieg zalegający na dachach może stać się przyczyną tragedii. Należy pamiętać, że mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. W okresie odwilży nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zamienia się w lód. Jest to niebezpieczne dla konstrukcji dachów płaskich, a przede wszystkim dla zdrowia i życia ludzi.

Przykłady mas śniegu zalegających na dachach:
- Warstwa 20 cm świeżego puchu śniegu zalegająca na powierzchni 1 m2 waży ok. 20 kg.
- Warstwa 20 cm osiadłego śniegu zalegająca kilka godzin na powierzchni 1m2 waży ok. 40 kg.
- Warstwa 20 cm starego śniegu zalegająca kilka tygodni na powierzchni 1 m2 waży ok. 60 kg.
- Warstwa 20 cm mokrego śniegu zalegająca na powierzchni 1 m2 waży ok. 80 kg.
Jednocześnie 1 m3 puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego do 400-600 kg, a lodu ok. 900 kg.

Odśnieżanie parkingów, chodników , placów, boisk sportowych dachów płaskich i spadzistych Obowiązujące przepisy nie wskazują wprost na obowiązek odśnieżania dachów budynków. Jednak zgodnie z art. 61 pkt 2 właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia (m.in) intensywnych opadów atmosferycznych. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego obiekt powinien podlegać kontroli w sytuacji wystąpienia m.in. intensywnych opadów śniegu, w przypadku gdy może to powodować powstanie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Obowiązek wykonania kontroli spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości. W momencie gdy inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo że jest w nieodpowiednim stanie technicznym, nakaże usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku, może także zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Należy także zwrócić uwagę że właściciel (współwłaściciele) lub zarządca obiektu budowlanego ponoszą odpowiedzialność określoną w art. 91a prawa budowlanego w przypadku, gdy nie zapewnili bezpiecznego użytkowania obiektu, np. w sytuacji intensywnych opadów atmosferycznych, które mogły mieć wpływ na uszkodzenie budynku.

Odśnieżanie

Miło nam poinformować, że firma KLEKOT w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Zarządem Dróg w Wałczu będzie świadczyć usługi polegające na zimowym utrzymywaniu dróg powiatowych w latach 2014 - 2017 na terenie powiatu wałeckiego. Firma KLEKOT...