Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w miejscowości Kłebowiec

Do wykonanie są utwardzenia terenu działki budowlanej.
Nową nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm na
podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm. Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15cm.
Utwardzenie ograniczone obrzeżem betonowym 8x3ox1oocm na ławie betonowej z oporem.
Pobocza szer. 0,5m wyprofilować ze spadkiem 0,5% z
podsypki piaskowej zagęszczonej gr. 4cm. sytuacyjnie i
wysokościowo projektowane utwardzenie dowiązano do terenu istniejącego.
Brak jest istniejących drzew i krzewów kolidujących z projektowanym utwardzeniem,
których wycinka wymaga uzyskania zgody na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.
Nawierzchnie należy wykonać zgodnie (od góry):
kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15cm
Krawężniki; oporniki:
obrzeże chodnikowe betonowe 8x3ox1oocm na ławie betonowej z oporem.

PlanSytuacyjny

 

Układanie Kostki BrukowejUkładanie Kostki Brukowej

Układanie Kostki Brukowej

Układanie Kostki BrukowejUkładanie Kostki Brukowej